Pravidla súťaží na Facebooku

Súťaž

Ja, ako fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú

(ďalej aj ako „ Dotknutá osoba “ v príslušnom gramatickom tvare)

zaškrtnutím políčka dobrovoľne udeľujem súhlas firme GAFA AUTO, s.r.o., so sídlom Vavrečka 468, 02901 Vavrečka, IČO: 47700823 (ďalej aj ako „ Prevádzkovateľ “) so spracúvaním mojich osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane OU “) v rozsahu, za účelom a po dobu, ako sú tieto uvedené nižšie (ďalej len „ Súhlas “).

Účel poskytnutia Súhlasu

Svoj Súhlas poskytujem Prevádzkovateľovi ohľadom nižšie uvedených osobných údajov za účelom zorganizovania súťaže prostredníctvom internetovej stránky www.autodielygafa.sk (ďalej len „ E-shop “), nášho účtu GAFA AUTO na sociálnej sieti Facebook a nášho účtu gafa.auto na sociálnej sieti Instagram (ďalej len „ Účty na sociálnych sieťach “) prevádzkovaných Prevádzkovateľom (ďalej len „ Súťaž “), zabezpečenia a spravovania mojej účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže a odovzdania cien výhercom.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Súhlas udeľujem Prevádzkovateľovi v rozsahu nasledovných osobných údajov:

 • meno a priezvisko;
 • emailová adresa;
 • adresa v rozsahu ulica a orientačné číslo, obec, PSČ a krajina;
 • IP adresa;
 • moja podobizeň zachytená na fotografiách, ktoré budú použité v rámci Súťaže.

Doba spracúvania osobných údajov

Súhlas udeľujem na dobu do uplynutia 3 (troch) rokov odo dňa skončenia a vyhodnotenia Súťaže alebo do odvolania Súhlasu.

Informačná povinnosť pri spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov uvedených v Súhlase, Vám ako Dotknutej osobe poskytujeme nasledovné informácie:

 1. Prevádzkovateľom informačného systému je naša firma GAFA AUTO, s.r.o., so sídlom Vavrečka 468, 02901 Vavrečka, IČO: 47700823. Kontaktovať nás môžete na adrese sídla alebo na emailovej adrese gdpr@autodielygafa.sk
 2. Svoje osobné údaje nám poskytujete v rozsahu, na dobu a za účelom vymedzenými vyššie v tomto Súhlase;
 3. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je tento Súhlas;
 4. Vaše osobné údaje okrem prípadov vyslovene uvedených v tomto dokumente a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom. Osobné údaje môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť Vaše osobné údaje v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. našim partnerom, osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku E-shopu, Účtov na sociálnych sieťach a našich služieb, osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu E-shopu, Účtov na sociálnych sieťach a našich služieb, osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie E-shopu, Účtov na sociálnych sieťach a našich služieb a iným osobám podieľajúcim na vývoji, prevádzkovaní a vylepšovaní E-shopu, Účtov na sociálnych sieťach a našich služieb. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie;
 5. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu udelenia Súhlasu;
 6. Poskytnutie Vašich osobných údajov uvedených v Súhlase je nevyhnutnou požiadavkou účasti v Súťaži.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

V súvislosti s vyššie uvedenými osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, Vám vyplývajú nasledovné práva:

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu sme Vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše údaje uchovávať. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

b) Právo na opravu osobných údajov

Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

d) Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

f) Právo odvolať svoj súhlas

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a to buď (i) písomným oznámením doručeným na adresu nášho sídla alebo (ii) zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu.

g) Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.

h) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU, Vás výslovne upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Vyhlásenie Dotknutej osoby/Zákonného zástupcu Dotknutej osoby

Vyhlasujem, že som si podmienky Súhlasu prečítal a porozumel som ich obsahu.

Taktiež vyhlasujem, že Súhlas Prevádzkovateľovi udeľujem v súlade s mojou určitou, vážnou a vedomou vôľou, dobrovoľne a bez nátlaku.

Zároveň potvrdzujem, že mi Prevádzkovateľ riadne poskytol informácie podľa § 19 Zákona o ochrane OU a poučenie o právach podľa § 21-28 Zákona o ochrane OU.

Zľava až 5%
pre registrovaných zákazníkov
Doprava zdarma
pri nákupe nad
Darček k objednávke
pri nákupe nad
Rýchle doručenie
Ak je tovar na sklade
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014