Jednoduchý sprievodca, ktorý ťa prevedie prepisom auta a všetkým, čo k tomu potrebuješ

Či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, pri kúpe ojazdeného auta je dôležité myslieť aj na jeho prepis. Legislatíva sa neustále mení a rok 2023 tak prináša niekoľko zmien, vďaka ktorým by mal byť prepis vozidiel jednoduchšou záležitosťou ako doposiaľ. Tento článok, ťa teda prevedie všetkým, čo potrebuješ vedieť a odpovie na tvoje otázky typu: Aké poplatky ťa čakajú alebo čo treba na prepis auta?

Čo všetko sa v článku dozvieš?

Kam na prepis auta?

Rezervácia termínu

Kto musí ísť na úrad?

Na úrad príde nový aj starý majiteľ

Na úrad príde len starý majiteľ

Na úrad príde len nový majiteľ

Splnomocnenie na prepis auta

Daj si pozor, ak ide na úrad len jeden z účastníkov

Prepis auta ako 2 separátne činnosti

Odhlásenie auta

Prihlásenie auta

Kedy ísť na prepis?

Doklady potrebné k prepisu auta

Zmena tabuliek s evidenčným číslom vozidla (TEČ)

Koľko za prepis zaplatíš?

Oslobodenie od poplatku

Nové tabuľky

Objednanie TEČ elektronicky

Elektronický prepis vozidla

Zmeny, ktoré potešili

Záver

Čo znamená prepis auta?

Slovné spojenie prepis auta v sebe zvyčajne zahŕňa dva hlavné úkony, a to odhlásenie starým majiteľom a následne prihlásenie majiteľom novým. Ide teda o zmenu držby vozidla. K prepisu prichádza primárne pri ojazdených autách, pretože nové vozidlá zvyčajne stačí prihlásiť. 

TIP: Vieš, ako správne umyť auto, aby si mohol predĺžiť jeho životnosť a zatraktívniť vzhľad? 

Rezervácia termínu

Rezervačný portál ministerstva vnútra SR je niekedy pomalší a rezervácia bude pár minút trvať, nejde však o zložitý proces. Stránka ťa veľmi prehľadne prevedie jednotlivými krokmi.

Termín je možné objednať najskôr nasledujúci deň odo dňa vyplnenia žiadosti. Ak potrebuješ termín v rovnaký deň, vyplň žiadosť o zaradenie do radu čakateľov na dopravnom inšpektoráte.

 1. krok - Pri vyhľadávaní služby zvoľ: “Evidencia vozidiel - Zmena držby alebo vlastníctva vozidla”
 2. krok - V prípade, že máš občiansky preukaz s čipom, klikni na: “Prihlásiť sa pomocou eID karty”. Ak nemáš preukaz s čipom, bude potrebné vyplniť: meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo dokladu totožnosti.
 3. krok - Následne si vyberieš pracovisko a termín, ktorý ti vyhovuje. Pri výbere dátumu a času nezabudni zadať aj evidenčné číslo vozidla.
 4. krok - Po úspešnej rezervácií obdržíš formou SMS správy PIN kód, ktorý je nutné si odložiť. Tento PIN kód je časovo platný 15 minút pred a 15 minút po rezervácii, preto je dôležité, aby sa všetci účastníci na inšpektorát dostavili včas.

PIN kód stačí zadať do kiosku vyvolávacieho systému na pracovisku. Ten ti vytlačí lístok s poradovým číslom, na základe ktorého budeš priradený ku konkrétnemu pracovisku.

Kto musí ísť na úrad?

Kto prepis auta vykoná, záleží predovšetkým na dohode zúčastnených strán. Na výber máš v podstate z troch variant. 

Na úrad príde nový aj starý majiteľ

Vďaka zmenám legislatívy sa už majitelia nemusia stretnúť na úrade prislúchajúcemu k ich bydlisku, ako tomu bolo doposiaľ. Môžu sa stretnúť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, na ktorom sa zhodnú. Poplatky za prepis auta z okresu do okresu sú teda minulosťou. Vopred by sa mali kupujúci a predávajúci dohodnúť aj na tom, kto bude platiť prihlasovací poplatok.

TIP: Ak chceš auto predať, za čo najvyššiu cenu, pomôže ak sa budeš o vozidlo zodpovedne starať z technickej ale aj estetickej stánky. Poznáš tieto tipy, ako udržiavať čistotu a poriadok v interiéri svojho auta? 

Na úrad príde len starý majiteľ

Na základe dohody môže celý proces prepisu vozidla vybaviť samostatne predávajúci, bez fyzickej prítomnosti kupujúceho. Bude k tomu však od kupujúceho potrebovať splnomocnenie a novú poistku od kupujúceho. 

Na úrad príde len nový majiteľ

V tomto prípade je proces ešte o niečo jednoduchší. Aj tak je však nevyhnutnosťou splnomocnenie na odhlásenie vozidla od pôvodného majiteľa. 

Splnomocnenie na prepis auta

Ak nie je jeden z účastníkov prítomný, na prepis bude nevyhnutné splnomocnenie od neprítomného s úradne osvedčeným podpisom od notára alebo na matrike.

Splnomocnenie musí obsahovať údaje o oboch stranách, ako aj predmet splnomocnenia a jeho rozsah.

V splnomocnení nesmie chýbať:

 • meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje
 • meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia splnomocnenej osoby
 • predmet a rozsah splnomocnenia – na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje
 • podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystaveného splnomocnenia; podpis splnomocnenca, dátum
 • overovacia doložka o overení pravosti podpisu splnomocniteľa (overenie podpisu v obci alebo u notára)

POZNÁMKA: Ak sa vozidlo prevádza na blízku osobu doterajšieho držiteľa vozidla, nebude potrebné predkladať plnomocenstvo alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu. Ide o situácie, kedy má byť novým držiteľom príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel/manželka.

prepisspz.png

Daj si pozor, ak ide na úrad len jeden z účastníkov

V oboch prípadoch, kedy na prepis príde iba jeden z účastníkov predaja je dôležitá dôvera.

Keďže po prepise vozidla je pôvodné PZP zbytočné, starý majiteľ by ho mal ísť zrušiť, aby zbytočne neprichádzal o peniaze. Ak na úrad, teda príde len predávajúci, má výhodu držby všetkých dokladov, predovšetkým nového osvedčenia o evidencií vozidla (tzv. techničáku), ktoré je potrebné na zrušenie poistenia.

Nevýhodou ale zostáva nutnosť ísť na úrad a následne poslať alebo odovzdať naspäť kartičku nového platného poistenia kupujúcemu. Ostatné doklady pošle inšpektorát novému majiteľovi poštou. Kupujúci tak má v čase prepisu auto, ale nemá k nemu ani jeden doklad, okrem kúpnej zmluvy a dokonca nemá ani doklad k PZP.

V prípade, že na úrad prišiel iba kupujúci, je rovnako dôležitá dôvera, keďže predávajúci zverí všetko do rúk kupujúceho, a tým pádom má len peniaze a kúpnu zmluvu. V tomto prípade teda väčšina povinností leží na pleciach kupcu. Po prepise by mal kupujúci predávajúcemu poslať kópiu nového dokumentu Osvedčenia o evidencii, aby predávajúci mohol zrušiť svoje PZP.

POZNÁMKA: Ak nový majiteľ starému majiteľovi nepošle nové osvedčenie, pôvodný majiteľ môže požiadať o vydanie výpisu na dopravnom inšpektoráte, ktorý je spoplatnený dvoma eurami a s ním zrušiť poistné zmluvy.

Prepis auta ako 2 separátne činnosti

Samozrejme, stále môžeš prepis vozidla urobiť v dvoch krokoch. Predávajúci môže ísť odhlásiť vozidlo na jednom inšpektoráte a kupujúci môže ísť prihlásiť vozidlo neskôr na inom inšpektoráte.

Odhlásenie auta

K odhláseniu auta ako predávajúci budeš potrebovať jeden z nasledujúcich dokumentov: 

 • Splnomocnenie od kupujúceho, ktoré musí byť úradne overené a musí obsahovať podpis splnomocniteľa (kupujúceho), ktorý splnomocňuje predávajúceho k odhláseniu vozidla
 • Úradne overený doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (faktúra, kúpno-predajná zmluva alebo darovacia zmluva)

Prihlásenie auta

V prípade, ak pôvodný držiteľ vykoná iba odhlášku, nový majiteľ je povinný si do 30 dní od dňa odhlásenia, prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle.

TIP: Nezabúdaj ani na povinnú výbavu v aute. Pri kúpe vozidla sa presvedč, že v aute povinná výbava je, alebo ju pred prvou jazdou dokúp. Vieš ako používať reflexnú vestu v aute u nás a v okolitých krajinách?

Kedy ísť na prepis?

Čím skôr prepis auta vybavíš, tým lepšie. Vo všeobecnosti však platí, že zmenu vlastníckeho práva k vozidlu je potrebné oznámiť dopravnému inšpektorátu v akomkoľvek meste do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Doklady potrebné k prepisu auta

 • Doklad totožnosti zúčastnených
 • Osvedčenie o evidencii vozidla časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii vozidla, alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla
 •  Pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (iba ak sa tabuľky menia)
 •  Nové potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 •  Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný
 •  Ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní s výsledkom „spôsobilé“
 • Správny poplatok za zápis nového držiteľa vozidla, ktorý sa pre vozidlá kategórie L, M1 a N1 vypočítava pre vozidlá s max. výkonom motora a 80 kW ako súčin sadzby pre výkon motora a tzv. koeficientu vekovosti vozidla.

TIP: Ak prichádza k prepisu na právnickú osobu, je dobré mať so sebou aj výpis z obchodného registra, v prípade technického výpadku. 

kioskinspektoratu.png

Zmena tabuliek s evidenčným číslom vozidla (TEČ)

Od 1.1. prišlo aj k zmenám v princípe prideľovania EČV. Na značkách už nenájdeš skratku okresu a sú vydávané v podobe: 2 písmená, 3 číslice, 2 písmená (napríklad AA-123AA).

Keďže značky už nie sú naviazané na okresy, nie je pri prepise nutné ich meniť. Žiadateľ sa môže sám rozhodnúť, či bude chcieť ponechať TEČ na vozidle, alebo si TEČ vezme pôvodný majiteľ, ktorý môže do jedného roka požiadať o pridelenie tejto značky na svoje iné vozidlo.

V prípade, že TEČ zostáva s pôvodným majiteľom, novému majiteľovi musí byť pridelená nová značka a to jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 • pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu (16,5 eur/ks)
 • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiadal (165,5 eur/ks)
 • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu (165,5 eur/ks)
 • pridelenie TEČ, ktoré má kupujúci ponechané u seba z predošlého vozidla

Úpravou prešli aj špeciálne tabuľky pre elektrické vozidlá. Po novom nie sú podfarbené zelenou, ale od bežných sa odlišujú zeleným písmom na bielom podklade so začiatočnými písmenami „EL“.

TIP: Tabuľky s evidenčným číslom sú spoplatnené pre osobné vozidlá rovnako ako pre nákladné vozidlá, či karavany. Pre milovníkov campingu a karavanov: Vieš aké vodičské oprávnenia potrebuješ na jazdu karavanom?

Koľko za prepis zaplatíš?

To, koľko za prepis vozidla zaplatíš, závisí od viacerých faktorov, ako napríklad výkon motora, vek vozidla alebo druh paliva. Na základe zákona č. 342/2016 Z. z., je potrebné počítať s poplatkom najmenej 33 eur.

Vďaka výraznej zmene legislatívy, platnej od 1. júla 2023 prišlo k zmene vo výpočte registračného poplatku za zápis vozidla. Pre kategórie L, M1 a N1 (s výnimkou vozidiel kategórie N1 s viac ako 3 miestami na sedenie) platí výpočet registračnej dane podľa nového vzorca: výkon motora x ekologický koeficient vozidla.

Tento výpočet sa týka aj vozidiel na CNG, LNG pohon, vodíkových áut či plug-in a mild hybridov. Iba elektromobily majú aj naďalej fixný poplatok 33 eur.

TIP: Aby emisná kontrola už nebola strašiakom. Vieš, ako znížiť emisie na aute?

Predtým, než prídeš na úrad, si môžeš spraviť výpočet podľa nasledujúcich tabuliek. 

vypocetemisnejnormyprepisvodzidla.png

sadzapodlavykonu.png

POZNÁMKA: Pred príchodom nemusíš poznať presnú hodnotu kolku, ktorý budeš potrebovať. Po kontrole dokumentov ti pracovník oznámi sumu a vyzve ťa na kúpu príslušného kolku.

Ďalší poplatok si vyžaduje vydanie osvedčenia o evidencii časti I a časti II (papierové aj plastové osvedčenie stojí 6 eur, v prípade urýchleného vybavenia do dvoch dní 30 eur).

Oslobodenie od poplatku

Oslobodenie od poplatku sa môže týkať, napríklad držiteľov motorových vozidiel nadobudnutých dedením, zánikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) alebo ak bol vlastníkovi poskytnutý na kúpu vozidla príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Nové tabuľky

Ak nový majiteľ potrebuje aj novú tabuľku s evidenčným číslom vozidla, náklady sa o niečo navýšia. Štandardne stojí 1 kus tabuľky 16,50 eur. Za tabuľku s voliteľnou logistikou písmen, tabuľku zo skladových zásob dopravného inšpektorátu alebo za recyklovanú tabuľku sa platí podstatne viac, a to 165,50 eur/1 ks.

Objednanie TEČ elektronicky

Výhodnejšie môže byť objednať si nové tabuľky elektronicky, kedy je:

 • 1 ks tabuliek s náhodným číslom spoplatnený sumou 8 eur/kus (16 eur za pár tabuliek)
 • 1 ks tabuliek s voliteľným EČV spoplatnený správnym poplatkom 95,50 eur (191 eur za pár tabuliek)

Lacnejšie sú v prípade využitia elektronickej služby aj ostatné správne poplatky, konkrétne o 50 %, avšak najviac o 70 eur pri jednom poplatku.

INŠPIRÁCIA: Peniaze, ktoré ušetríš pri elektronickej objednávke TEČ, môžeš využiť na výlety. Poznáš tipy na vybavenie, pre spríjemnenie dlhých ciest s rodinou v aute

Elektronický prepis vozidla

Zmeniť držiteľa/vlastníka vozidla a požiadať o nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla môžeš aj prostredníctvom elektronickej služby ministerstva vnútra. Avšak treba mať na pamäti, že nové vozidlo je možné prihlásiť elektronicky len v prípade, že predajca nevydal osvedčenie o evidencii časť II (papierové).

Žiadateľ v elektronickej službe uvedie, čo sa má stať s tabuľkami EČV, prípadne vyplní, o aké EČV má kupujúci záujem (celoslovenské, konkrétne, s voliteľnou logistikou atď.). Ďalej žiadateľ uvedie, či bude nový vlastník totožný s novým držiteľom, alebo zostane pôvodný vlastník, alebo bude vlastníkom iná osoba ako držiteľ.

POZOR: Zmena držby sa nerovná zmene vlastníctva vozidla. Nepostačuje vykonať len zmenu vlastníctva vozidla, ale je nutné vykonať aj zmenu držby vozidla.

Aj v elektronickej službe je nevyhnutné priložiť potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla a písomné plnomocenstvo od druhého účastníka prepisu s osvedčeným podpisom. 

Elektronicky možno požiadať aj o výmenu tabuľky s EČV. V žiadosti je potrebné vyplniť, či si chce žiadateľ pôvodné TEČ nechať, alebo odovzdať polícii. V prípade druhej možnosti ich musí odovzdať kuriérovi pri prevzatí nových kusov, a to spolu s dokladmi od vozidla.

Pri použití elektronickej služby je potrebné mať elektronický občiansky preukaz (eID kartu) a podpísať sa kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om). Pre udelenie splnomocnenia, môžeš využiť aj centrálnu evidenciu splnomocnení.

INŠPIRÁCIA: Dovolenky už sú v plnom prúde. Poznáš tieto tipy na bezpečné a pohodlné cestovanie s deťmi?zmenasputabule.png

Zmeny, ktoré potešili

 • Od 1.12.2019 už nie je potrebné pristaviť vozidlo pri prepise ku kontrole
 • Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú papierové žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel
 • Od 1.1.2021 už nezáleží na tom, či ide o prepis auta v okrese alebo medzi dvoma okresmi

Napriek tomu, že kontrola na úrade už nie je povinná, je dobré dať auto skontrolovať predtým, ako vyrazíš na dlhšie cesty. Bezpečnosť na cestách by mala byť pre teba na prvom mieste. Daj skontrolovať napríklad: brzdový systém, motor alebo filtre.

Záver

Prepis auta v roku 2023 je určite jednoduchší ako v predošlých rokoch. Všetko vybavíš na jednom mieste a nepotrebuješ vypĺňať žiadne tlačivo na prepis auta. Ak nemáš na behanie po úradoch čas alebo nedôveruješ opačnej strane, existujú spoločnosti, ktoré za poplatok prepis vybavia za vás oboch. Aj v takom prípade však bude potrebné splnomocnenie, a to od oboch účastníkov.
Monika Lešňovská
Zdroj www.mojelektromobil.sk, www.podnikajte.sk, www.podnikam.sk, prihlasenieauta.sk, www.carbi.sk, www.superpoistenie.sk, www.netfinancie.sk, www.minv.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014